Aardijkskunde H4.4

Image

Natuurlijke gevolgen van klimaatverandering

1- Neerslag: door klimaatverandering neemt in sommige gebieden de neerslag toe en in andere gebieden juist af. Toenemende neerslag kan voor overstromingen zorgen, en als er minder neerslag valt kan er verdroging optreden en kan er in dat gebied bodemdegradatie ontstaan en ten slotte verwoestijning optreden. Dit heeft grote gevolgen voor de landbouw. Ook de neerslagvariabiliteit kan door klimaatverandering veranderen. Dit kan ook bijvoorbeeld overstromingen veroorzaken omdat rivieren de gevallen regen niet snel genoeg kunnen afvoeren.
2- Klimaatzones: De verandering in temperatuur veroorzaakt ook verschuivingen in klimaat waardoor dieren zullen wegtrekken naar een beter ecosysteem.
3- Extreem weer: Door klimaatverandering kunnen ook dingen als langdurende hittegolven plaatsvinden of toename van het aantal orkanen. Dit ontstaat allemaal door extreme temperatuurschommelingen.
4- Zeespiegelstijging: Doordat de ijskappen smelten gaat de zeespiegel ook stijgen. Als gevolg hiervan kunnen laaggelegen gebieden overstromen en kan er verzilting plaatsvinden. Dit betekent dat er zout water binnendringt waardoor het zoutgehalte stijgt.
5- Klimaatvluchtelingen door natuurgeweld: Als door klimaatverandering de leefomgeving van de mens slechter of gewoon onbewoonbaar wordt ontstaat er een stroom aan klimaatvluchtelingen. Dit zijn mensen die door klimaatverandering naar andere gebieden verhuizen.
6- Landbouw: De mens zal moeten aanpassen om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, dit noem je adaptatie (van het engelse woord adaptation). Bijvoorbeeld: plekken waar landbouw vroeger mogelijk was is het nu te warm geworden, en plekken waar het vroeger te koud was is landbouw weer mogelijk.
7- Ongelijkheid door klimaatverandering: Doordat sommige landen meer geld hebben zullen die landen zich makkelijker kunnen adapteren. De landen die minder geld hebben zullen dus meer last krijgen van de klimaatverandering.